دوستی

چندی پیش توموبایل یکی از دوستان یک شعراز آقای خلیل جوادی بودکه احتمالابسیاری از دوستان اونوشنیدن بااین وجودبرای تعدادی ازدوستان که نشنیدن این شعررو تووبلاگم میگذارم که بی مناسبت بااین ماه رمضان نیست اگرغلط املائی وجودداشت بایدببخشیددرضمن ازدوستان خواهشمندم شعرراتاآخربخونندوبه خاطرطولانی بودنش بی حوصله نشندچون واقعا جالبه .درسته ابتداخنده دار به نظرمیادولی به نظرم تاسف آوره .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    محکمه الهی

یک شب که من حسابی خسته بودم                     همینجوری چشمامو بسته بودم

سیاهی چشام یک لحظه سر خورد                      یک دفعه مثل مرده ها خوابم برد

تو خواب دیدم محشر کبری شده                        محکمه الهی برپا شده

خدا نشسته مردم از مرد و زن                          ردیف ردیف مقابلش وایستادن

چرتکه گذاشته و حساب میکنه                          به بنده هاش عتاب و خطاب میکنه

میگه چرا اینهمه لج میکنید                              راهتونو بیخودی کج میکنید

آیه فرستادم که آدم بشید                                  با دلخوشی کنار هم جمع بشید

دلهای غم گرفته رو شاد کنید                            با فکرتون دنیا رو آباد کنید

عقل دادم برید تدبر کنید                                  نه اینکه جای عقل و کاه پر کنید

من بهتون چقدر ما شاء الله گفتم                         نیافریده باریک الله گفتم

من که هواتونو همیشه داشتم                            حتی یه لحظه گشنتون نذاشتم

اما شما بازی نکرده باختید                              نشستید و خدای جعلی ساختید

هر کدام از شما خودش خدا شد                         از ما و آیه های ما جدا شد

یه جو زمین و اینهمه شلوغی                           اینهمه دین و مذهب دروغی

حقیقتا شماها خیلی پستید                                 خر نباشید گاورو نمی پرستید

از توی جمع یکی بلند شد ایستاد                        بلند بلند هی صلوات فرستاد

از اون قیافه های حق به جانب                         هم از خودی شاکی هم از اجانب

گفت چرا هیچکی روسری سرش نیست ؟           پس چرا هیچکی پیش همسرش نیست؟

چرا زنها اینجوری بد لباسند؟                           مردای غیرتی کجا پلاسند؟

خدا بهش گفت بتمرک حرف نزن                      اینجا که فرقی ندارند مرد و زن

یارو کنفت شد ولی از رو نرفت                       حرف خدا از تو گوشهاش تو نرفت

چشهاش میچرخه نمی دونم چشه                       آهان می خواد یواشکی جیم بشه

دید یه کمی سرش شلوغه خدا                          یواش یواش شد از جماعت جدا

با شکمی شبیه بشکه نفت                               یهو سرش رو پایین انداخت و رفت

قراولها چند تا بهش ایست دادند                        یارو وانستاد تا جلوش وایستادند

فوری در آورد واسشون چک کشید                  گفت ببرید وصول کنید خوش بشید

دلم برای حوری ها لک زده                           دیر برسم یکی دیگه تک زده

اگه نرم حوریه دلگیر میشه                            تو رو خدا بذار برم دیر می شه

قراول حضرت حق دمش گرم                        با رشوه خیلی کلون نشد نرم

گوشهای یارو رو گرفت تو دستش                  کشون کشون برد و یک جایی بستش

رشوه حاجی رو ضمیمه کردند                       توی جهنم اونو بیمه کردن

حاجی یه داشت بلند بلند غر میزد                    داشت روی اعصابها تلنگر میزد

خدا بهش گفت دیگه بس کن حاجی                   یه خورده هم حبس نفس کن حاجی

این همه آدم رو معطل نکن                            بگیر بشین اینقده کل کل نکن

یه عالمه نامه داری نخونده                           تازه هنوز کرات دیگه مونده

نامه تو پر از کارهای زشته                         کی به تو گفته جات توی بهشته ؟

بهشت جای آدمهای باحاله                            ولت کنم بری بهشت ؟ محاله

یادته که چقدر ریا می کردی ؟                       بنده های ما رو سیاه میکردی

تا یه نفر دور و برت می دیدی                       چقدر والضالین رو می کشیدی ؟

اینهمه که روضه و نوحه خوندی                    یه لقمه نون دست کسی رسوندی ؟

خیال میکردی ما حواسمون نیست                   نظم و نظام هستی کشکی کشکیست

هر کاری کردی بچه ها نوشتن                      می خوای برو خودت ببین تو زونکن

خلاصه وقتی یارو فهمید اینه                        بازم نمی تونست درست بشینه

کاسه صبرش یه دفعه سر می رفت                تا فرصتی گیر میاورد در میرفت

قیامت اینجا عجب جاییه                              جون شما خیلی تماشاییه

از یک طرف کلی کشیش آوردن                   کشون کشون همه رو پیش آوردن

گفتم اینهارا که قطار کردن                           بیچاره ها مگه چکار کردن ؟

مامور گفت میگم بهت من الان                      مفسد فی الارض که میگن همینان

گفت اینها بهشت فروشی کردن                      بی پدرا خدا رو جوشی کردن

بنام دین حسابی خوردن اینها                        کفر خدا رو در آوردن اینها

بد جوری ژاندارک و اینها چزوندن               زنده تو آتیش اونوسوزوندن

روی زمین خدایی پیشه کردن                     خونه گالیله رو تو شیشه کردن

اگه بهش بگی کلاه تو صاف کن                 بهت میگه بشین و اعتراف کن

همیشه در حال نظاره بودند                       شما بگو اینها چکاره بودند ؟

خیام آمد یه بطری هم تو دستش                  رفت و یه گوشه ای گرفت نشستش

حاجی بلند شد با صدای محکم                    گفت این آقا باید بره جهنم

خدا بهش گفت تو دخالت نکن                     به اهل معرفت جسارت نکن

بگو چرا به خون این هلاکی ؟                   این که نه مدعی داره نه شاکی

نه گرد و خاک کرده و نه هیاهو                 نه عربده کشیده و نه چاقو

نه مال این نه مال اونو خورده                   فقط عرق خریده رفته خورده

آدم خوبیه هواشو داشتم                            اینجا خودم براش شراب گذاشتم

یهو شنیدم ایست خبردار دادن                    نشسته ها بلند شدند وایستادند

حضرت اسرافیل از آن ور اومد                رفت روی چهار پایه و چند تا صور زد

دیدم دارن تخت روان میارن                     فرشته ها رو دوششون میارن

مونده بودم که این کیه خدایا                      تو محشراین کارا چیه خدایا

فکر میکنی داخل اون تخت کی بود ؟          الان میگم یه لحظه اسمش چی بود ؟

اون که تو دنیا مثل توپ صدا کرد             همونکه این لامپها رو اختراع کرد

همون که کارش عالی بود اون دیگه           بگید بابا توماس ادیسون دیگه

خدا بهش گفت دیگه پایین نیا                    یه راست برو بهشت پیش انبیاء

وقت و تلف نکن توماس زود برو             با هر وسیله ای اگر بود برو

از روی پل نری یه وقت میفتی               میگم هوایی ببرند و مفتی

باز حاجی ساکت نتونست بشینه              گفت که مفهوم عدالت اینه ؟

توماس ادیسون که مسلمون نبود              این بابا اهل دین و ایمون نبود

نه روضه رفته بود و نه پای منبر           نه شمشیر میدونست چیه و نه خنجر

یک رکعت هم نماز شب نخونده             با سیم میمهاش شب و به صبح رسونده

حرفای یارو که به اینجا رسید               خدا یه آهی از ته دل کشید

حضرت حق خودش رو جابجا کرد         یه کم به این حاجی نگاه نگاه کرد

از اون نگاهای عاقل اندر                    سفیه شو باید بیارم اینور

با اینکه خیلی خیلی خسته هم بود           خطاب به بنده هاش دوباره فرمود

شما عجب کله خرایی هستید                 با با عجب جونورایی هستید

شمر اگه بود آدلف هیتلر هم بود            خنجر اگه بودرولدرهم بود

حیف آدم خودشو پیر کنه                     و سوزنش فقط یه جا گیر کنه

میگید توماس من مسلمون نبود              اهل نماز و دین و ایمون نبود

اولااز کجا میگید این حرف و ؟             در بیارید کله زیر برف و

اون منو بهتر از شما شناخته                دلیلش هم این چیزایی که ساخته

درسته که گفتم عبادت کنید                   نگفتم به خلق خدمت کنید ؟

توماس نه بمب ساخته نه جنگ کرده       دنیا رو هم کلی قشنگ کرده

من یه چراغ که بیشتر نداشتم               اونم توی آسمون کار گذاشتم

توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد     نمی دونی چقدر کمک به من کرد

تو دنیا هیچکی بی چراغ نبوده             یا اگرم بوده تو باغ نبوده

خدا برای حاجی آتش افروخت             دروغ نگم یکم براش دلم سوخت

طفلی تو باورش چه قصرا ساخته        اما به اینجا که رسیده باخته

یکی میاد یه هاله ای باهاشه               چقدر بهش میاد فرشته باشه

اومد رسید و دست گذاشت رو دوشم    دهانشو آورد کنار گوشم

گفت تو که کلت پر قورمه سبزیست     وقتی نمی فهمی بپرسی بد نیست

اون که نشسته یک مقام والاست         مترجم رفیق حق تعالی ست

خود خدا نیست نمایندشه                   مورد اعتمادشه بندشه

خدای لم یلد که دیدنی نیست               صداش با این گوشها شنیدنی نیست

شما زمینی ها همش همینید                اون ور میزی رو خدا می بینید

همینجوری میخواست بلند شه نم نم       گفت که پاشو باید بری جهنم

وقتی دیدم منم گرفتار شدم                داد کشیدم یک دفعه بیدار شدم   

 

 

 

 

 

| ۱۳۸٧/٦/۱۸ | ٤:٢٤ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

مگه نمی گن روزه گرفتن تقویت خویشتن داری است ؟ مگه نمی گن واسه اینه که از حال و روز گرسنگان و بیچارگان جویاشویم و درکشون کنیم ؟ پس واسه چی با روزه خواری در ملا عام مبارزه می کنن ؟مگه اون بدبخت بیچاره ها11 ماه سال بوی غذا بهشون نمی خوره ؟ این واقعا چه روزه ای هستش که هم خودتو گول می زنی هم بقیه رو ؟ جالب اینجاست که مصرف مواد غذایی در ماه رمضان از 11 ماه دیگه سال بسیار بیشتر میشه . واقعا تاسف آوره .اون بدبخت بیچاره اگه نخواد باهاش همدلی کنی باید کی رو ببینه ؟هی میخوام سکوت کنم هیچی نگم میبینم نمی شه . قهر

| ۱۳۸٧/٦/۱۳ | ٥:٠۸ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com