دوستی

*آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند*

*آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند*

*آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند**آدم های بزرگ درد دیگران را دارند*

*آدم های متوسط درد خودشان را دارند*

*آدم های کوچک بی دردند*

*آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند*

*آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند*

*آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند*

*آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند*

*آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند*

*آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند*

*آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند*

*آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد*

*آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند*

*آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند*

*آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند*

*آدم های کوچک مسئله ندارند*

*آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند*

*آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

*آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند*

| ۱۳۸٩/٩/٢٦ | ٩:٠٧ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com