دوستی

زندگی

درآخرین روز ترم پایانی دانشگاه استادبه زحمت جعبه سنگینی راداخل کلاس درس آورده بود .وقتی که کلاس رسمیت پیداکرد استادیک لیوان بزرگ شیشه ای ازجعبه بیرون آورد وروی میزگذاشت .سپس چندقلوه سنگ ازدرون جعبه برداشت وآنهاراداخل لیوان انداخت .آنگاه ازدانشجویان پرسید : آیالیوان پرشده است ؟ همه گفتند بلی پرشده است . استادمقداری سنگ ریزه راازجعبه برداشت وآنهاراروی قلوه سنگهای داخل لیوان ریخت . بعدلیوان راکمی تکان داد تاریگها به درون فضاهای خالی بین قلوه سنگها بلغزند .سپس از دانشجویان پرسید :آیالیوان پرشده ؟همگی پاسخ دادند :بلی پرشده .استاددوباره دست به جعبه برد ومشتی شن برداشت وداخل لیوان ریخت .ذرات شن به راحتی فضاهای کوچک بین قلوه سنگها وریگهاراپرکردند .استادیکباردیگرازدانشجویان پرسید آیالیلوان پرشده ؟ دانشجویان همصداجواب دادند : بلی پرشده .استادازداخل جعبه یک بطری آب برداشت وآنرادرون لیوان خالی کرد آب تمام فضاهای کوچک بین ذرات شن را هم پرکرد .این بارقبل از اینکه استاد سوالی بکند دانشجویان باخنده فریادزدند بله پرشده وبعدازآنکه خنده ها تمام شد استادگفت : این لیوان مانند شیشه عمرشماست وآن قلوه سنگها هم چیزهای مهم زندگی شما مثل سلامتی – خانواده- فرزندان ودوستانتان هستند .چیزهایی که اگرهرچیزدیگری راازدست دادید وفقط اینهابرایتان باقی ماندند هنوزهم زندگی شماپراست .استاد نگاهی به دانشجویان انداخت وادامه داد :ریگها هم چیزهای دیگری هستند که درزندگی مهمند مثل شغل-ثروت وخانه .ذرات شن هم چیزهای کوچک و بی اهمیت زندگی هستند اگر شما ابتدا ذرات شن را داخل لیوان بریزید دیگر جایی برای قلوه سنگها و ریگها باقی نمیماند . این وضعیت در مورد زندگی شما هم صدق میکند در زندگی حواستان را به چیزهایی معطوف کنید که واقعاً اهمیت دارند . همسرتان را برای شام به رستوران ببرید با فرزندانتان بازی کنید و به دوستان خود سر بزنید برای نظافت خانه یا تعمیر خرابی های کوچک همیشه وقت است ابتدا به قلوه سنگهای زندگیتان برسید بقیه چیزها حکم ذرات شن را دارند .

| ۱۳۸٧/۱/۳٠ | ٥:٤۸ ‎ب.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com