دوستی

مرد

حدود 3000سال پيش زنان پادشاهان ايران را تشكيل ميدادند كه آنان را ايران بان خطاب مي نمودند . ايرانيان اوليه داراي كلمات زياد نبودند وسادگي آنهامانع از اين مي شدكه لغات جديدوضع نمايند به همين جهت يك اسم بين آنهاتكرار ميشد وده هاپسربه اسم زا ب وده هادختربه اسم رود بين آنهازندگي ميكرد وبعدازرودوزاب اسم تم پيش از سايراسامي بين آنهاتكرار شد. آنان مرد كنوني را به نام من"man" صداميكردند وكلمه مرد-مرت-مزد-مردا-مزدا-سوزدا-موزدا كه درزبان فارسي به معناي خداوند مي باشدازكلمه اوليه مردگرفته شده و اين كلمه در آغازبه معناي انسان مذكرنبود بلكه معناي خداوندراميداد ودراعصاربعد پس از اينكه سلطنت ازبانوان به "من"ها رسيد مرديعني خداوندمفهوم انسان مذكرراپيداكرد زيرا آنان قدرت خودرابيش از زنان مي دانستند اين شد كه واژه مرد رابه خوداختصاص دادند.

 

 

 

| ۱۳۸٦/۸/۱٦ | ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ | کتایون نظرات () |

Design By : shotSkin.com