ده نکته ی مفید

ده نکته ی مفید

 

 1- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تومینگرد...

به دلی دل بسپار که بسیار جای خالی برایت داشته باشد...

و دستی را بپذیرکه باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد...

 

 2 - هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند

 دوست دارند... اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

3- وقتی تو زندگیبه یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو...

چون اگه قرار بود در باز نشه جاش دیوارمیذاشتن...

4- آنچه که هستی هدیه خداوند است و آنچه که میشوی هدیه

تو به خداوند... پس بی نظیر باش. ..

5- شریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آننباشد...

 6- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای میروید...

7- وقتی زندگیبرایت خیلی سخت شد یادت باشه که

 دریای آروم ناخدای قهرمان نمیسازه. ..

8- هر اندیشهی شایسته ای به چهره انسان زیبائی میبخشد...

9- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر ازدوست داشتنی بودن است. ..

10- نگو: شب شده است. .. : بگوصبح در راه است

/ 0 نظر / 11 بازدید