جملات زيبا 05.gif

سلام دوستان تصميم گرفتم گاهي چند جمله زيبا  تووبلاگم بگذارم . اميدوارم خوشتون بياد 

·         ازميان كسانيكه براي دعاي باران به تپه ها مي روند تنها آنانكه با خودچتري به همراه مي برند به كارخداايمان دارند

·         به كعبه گفتم توازخاكي و من ازخاك  چرابايد به دور تو بگردم ؟ ندا آمد تو با پا آمدي بايدبگردي . بروبادل بيا تا من بگردم

·         اي كاش ادمها مي دانستند دوست داشتن  دل مي خواد نه دليل  . من اين رو درك كردم پس از ته دل دوست دارم بي هيچ دليل

·         فرشته ها وجوددارند اما بعضي وقتها چون بال ندارند ما بهشون مي گيم دوست ( اين جمله رو تقديم همه دوستان عزيزم ميكنم ) 01.gif

·         در نگاه كسانيكه پروازرانمي فهمند هرچقدراوج بگيري كوچكترخواهي شد

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
پرستو

کتی جون فکر می کنم اگه جمله ها را با ذکر اسم صاحبشون بگی بهتره باشه که يکدفعه متهم به سرقت ادبی و اين حرفها نشيم ديگه هان!!!!