مدیران امروز

مردیکهسوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار

 مهمّیدارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید


"ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"


مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً
۶متریدرطولجغرافیایی"۱ ٨'۲۴ ۸۷ وعرض جغرافیایی"۴۱'۲۱ ۳۷هستید.
مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید


مرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟؟"


مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"


مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.


مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟"


مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.
اطلاعات دقیق هم به دردتان نمیخورد!

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید