سخنی حکیمانه

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...

/ 2 نظر / 40 بازدید
دولت عشق

سلام. واقعا............[گل]

دخترقم

عجب ولی هرچه جای خود را دارد وهمیشه اینطور صدق نمی کند[گل]